پورتال سازمان آموزش وپرورش استثنائي کشور
اخبار مهم:
ارتباط با ما

حوزه رياست

 

 

 

داخلي

مستقيم

نمابر

معاون وزير و رياست

آقاي دكتر مجيد قدمي

 

 

 

دفتر معاون وزير و رياست سازمان

آقاي ابراهيميان

خانم كوچك زاده

1331

1332

1333

1114

66971633

66971490

مشاورين

امور آموزشي و بانوان : خانم بلالايي

1348

 

 

آقاي پاك نيت

آقاي سعيدي

1335

1334

 

 

اداره حراست

آقاي حسيني

1344

66970556

66970565

مدير حوزه رياست

آقاي كرمانشاهي

1103

1149

 

 

هماهنگي  و پيگيري

آقاي شادلويي

1339

 

 

خانم معصوميان 1340    

روابط عمومي و پورتال

خانم عابديني

1342

 

 

توسعه و مشاركت هاي مردمي

آقاي محمديان

1339

 

 

بازرسي و پاسخگويي به  شكايات

آقاي سياه تيري

خانم اسدالهي

1347

1112

 

 

66469913

­ امور حقوقي

آقاي اسفندي

1282

 

 

فناوري

آقاي شريعتي

1350

 

 

 

خانم رباطي 1099

خانم فاتحي

1100

مجموعه فرهنگي-  رفاهي سازمان

آقاي   نصيري

-

26120668

 

26120667

تلفنخانه

 

 

66970455

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه