پورتال سازمان آموزش وپرورش استثنائي کشور
اخبار مهم:
اعمال ضريب 1/2 به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان آموزش و پرورش استثنائي كشور

بر اساس راي شماره 2001-1998 مورخ 93/12/25هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 710/4مورخ 94/3/16معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع، مصوبه بيست و سومين جلسه شوراي سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور مورخ 86/8/29موضوع اعمال ضريب به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان آموزش و پرورش استثنائي كشور اعم از اداري و آموزشي و توان بخشي از تاريخ 87/1/1 لغايت 87/12/29 اجرا مي گردد. بديهي است حكم تطبيق وضع حقوق كاركنان مشمول با قانون مديريت خدمات كشوري (88/1/1) مي بايستي بر اساس احكام صادره اصلاح گردد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه